GWARANCJA

Produkty Samsonite przechodzą rygorystyczne testy mające na celu zapewnienie, by produkty turystyczne, do których mają Państwo zaufanie, spełniały surowe standardy. W rezultacie w przypadku wystąpienia problemu związanego z produktem Samsonite („Produkt”) spowodowanego wadami produkcyjnymi dotyczącymi materiału lub wykonania, Samsonite, według własnego uznania, naprawi lub wymieni Produkt zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie. Gwarancja udzielona na mocy niniejszego dokumentu przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy Produktu lub osobie, która otrzymała go w prezencie. Okres gwarancji i oznaczenie towarów, których dotyczy, są podane w karcie gwarancyjnej znajdującej się wewnątrz Produktu i/lub na liście cech Produktów na naszej Stronie internetowej.

Części oraz połączenia elektryczne i elektroniczne, kable, adaptery i akumulatory są wyłączone z gwarancji. Opisane tutaj gwarancje obejmują tylko wady produkcyjne i nie obejmują żadnych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nieuzasadnionym użytkowaniem, niewłaściwą pielęgnacją, wypadkami, otarciami, narażeniem na ekstremalne temperatury, rozpuszczalniki, kwasy, wodę, normalne zużycie lub niewłaściwe obchodzenie się z produktem przez przewoźnika (na przykład przez linie lotnicze); kosmetyczne uszkodzenia, takie jak zadrapania, wgniecenia, plamy, zmiany koloru lub inne niefunkcjonalne zmiany w wyglądzie produktu są również wyłączone. Jeśli produkt został uszkodzony w tranzycie, przed odprawą celną zgłoś roszczenie do firmy tranzytowej w miejscu przybycia, jeśli to możliwe.

Konserwacja i naprawy Państwa produktów nieobjętych gwarancją mogą zostać wykonane przez dowolną firmę, natomiast w przypadku napraw objętych gwarancją Samsonite wymaga, by korzystali Państwo wyłącznie z usług autoryzowanego centrum serwisowego Samsonite („Centrum serwisowe”). Niewłaściwie lub niepoprawnie wykonane prace konserwacyjne lub naprawy skutkują unieważnieniem niniejszej gwarancji. Aby odnaleźć Centrum serwisowe w dowolnym miejscu na świecie, należy kliknąć tutaj lub odwiedzić stronę. Nie należy wysyłać swojego Produktu bezpośrednio do Samsonite, ponieważ spowoduje to jedynie opóźnienie naprawy. Niniejsza gwarancja ma zasięg globalny, zatem mogą Państwo oddać swój Produkt do naprawy w dowolnym Centrum serwisowym na świecie. Ponoszą jednak Państwo wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu do danego Centrum serwisowego, w tym, między innymi, koszty opakowania, wysyłki i obowiązujących podatków.

W przypadku serwisu gwarancyjnego w Centrum serwisowym muszą Państwo posiadać odpowiednio wypełnioną kartę gwarancyjną lub oryginalne potwierdzenie zakupu. Centrum serwisowe ustali, czy problem jest czy nie jest objęty gwarancją Samsonite. Jeśli tak, zostaną Państwo poinformowani, czy Produkt zostanie naprawiony czy wymieniony. Koszty każdej takiej naprawy lub wymiany, w tym koszty związane ze zwrotem naprawionego lub wymienionego produktu, ponosi Samsonite. Jeśli Produkt ma zostać wymieniony, a Produkt nie jest już dostępny, Samsonite zastąpi go produktem o podobnej wartości.

Szkody incydentalne i następcze spowodowane naruszeniem warunków umowy są kategorycznie wyłączone z zakresu gwarancji. Opłaty za robociznę i szkody wynikające z prac wykonanych przez kogokolwiek innego niż Centrum serwisowe nie są objęte niniejszą gwarancją. W zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy niniejszym wyłącza się wszelkie gwarancje domniemane. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wartości Produktu. Specyfikacje produkcyjne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Zamki zamontowane w Produkcie mają na celu wyłącznie zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem i nie stanowią zabezpieczenia przed kradzieżą produktu lub jego zawartości, włamaniem lub otwarciem przez linie lotnicze, personel lotniska lub organy rządowe. Należy dokonać oględzin Produktu niezwłocznie po odzyskaniu go od osoby, która się nim zajmowała.

Nasza gwarancja ma na celu przyznanie Państwu określonych praw. Poza prawami opisanymi w niniejszym dokumencie mogą Państwo posiadać również inne prawa, które różnią się w poszczególnych stanach lub krajach, dotyczące wyłączenia lub zastosowania gwarancji domniemanej, szkód incydentalnych i następczych oraz naprawy i wymiany. W rezultacie ograniczenia lub wyłączenia wyraźnie określone w niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania w Państwa przypadku.

Na terenie Unii Europejskiej w przypadku braku zgodności towarów z umową przysługują Państwu na mocy prawa nieodpłatnie środki ochrony prawnej ze strony sprzedawcy i gwarancja handlowa nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Nazwa i adres gwaranta: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgium.