Environmental Social and Governance Report

RAPORT DOTYCZĄCY ŚRODOWISKA,SPOŁECZEŃSTWA I ŁADU KORPORACYJNEGO

  • Ludzie
  • Planeta
  • Produkty
  • Sprawozdania
  • W centrum zainteresowania

W ciągu naszej ponad 100-letniej historii firma Samsonite zbudowała dziedzictwo odpowiedzialnego, rzetelnego i uczciwego działania. Jesteśmy dumni z tego, że różne inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały wdrożone w całej firmie. Oprócz zapewnienia konsumentom wysokiej jakości produktów związanych z podróżami i stylem życia, przez ostatnie 100 lat wywarliśmy pozytywny wpływ na społeczności, w których działamy.

Ludzie

People

Nasi ludzie są naszym największym atutem. Samsonite zatrudnia i zarządza ponad 12 000 osób. Polityka naszej firmy polega na przyciągnięciu i zachowaniu największych talentów ze wszystkich regionów, zapewnieniu znaczących możliwości rozwoju, nagradzaniu i wyróżnianiu pozytywnych wyników oraz zapewnianiu bezpiecznego środowiska pracy, przy jednoczesnym promowaniu i wywieraniu pozytywnego wpływu na zdrowie i dobrobyt pracowników.

Zatrudnienie

Samsonite angażuje się w promowanie równych szans zatrudnienia i możliwości awansu. Na całym świecie Samsonite stara się być firmą, w której chcą pracować najbardziej wykwalifikowani ludzie, w której ludzie są zatrudniani i idą naprzód w zależności od swoich zasług i w której możliwości rozwoju w ramach działalności są ogólno dostępne.

Rozwój i szkolenia

Samsonite koncentruje się na rozwijaniu i wynagradzaniu zespołów, a także uznawaniu i wspieraniu wysokiej wydajności i utrzymaniu najbardziej utalentowanych pracowników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Samsonite angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu swoich pracowników w miejscu pracy. Samsonite stosuje się do ustalonych procedur w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami BHP.

Normy pracy

Kodeks Pracowniczy obejmuje zobowiązanie firmy Samsonite do przestrzegania przepisów, standardów etycznych i ogólnie pojętego zobowiązania do przestrzegania standardów pracy MOP. Zobowiązania te mają na celu ochronę naszych pracowników i zapobieganie nielegalnym warunkom pracy, w tym także poważnym naruszeniom, takim jak wykorzystywanie dzieci do pracy czy handel ludźmi.

Planet

Planeta

planet
Emissions

Emisje zanieczyszczeń

Firma Samsonite przestrzega odpowiednich przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, zrzutów zanieczyszczeń do wody i gruntów oraz wytwarzania odpadów niebezpiecznych i pozostałych. Staramy się redukować emisje i ograniczać lub przetwarzać odpady, gdzie jest to możliwe. W każdym z naszych zakładów produkcyjnych śledzimy i monitorujemy procesy zużycia energii oraz emisje, zrzuty i odpady. Monitorujemy także zużycie energii w centrach dystrybucyjnych, w regionalnych biurach i sklepach detalicznych, w tych w których to Samsonite płaci rachunki za media.

Use of resources

Wykorzystanie zasobów

Firma Samsonite zamierza wdrożyć inicjatywy dotyczące zużycia energii i efektywności energetycznej. Proces produkcyjny w naszych trzech zakładach wykorzystuje system wodociągowy z zamkniętym obiegiem, zapewniający względnie niskie zużycie wody w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu. Również lokalne służby wymagają regularnego raportowania ws. odpadów. Z założenia, procesy produkcyjne stosowane w naszych zakładach skutkują produkcją minimalnych ilości niebezpiecznych odpadów. Firma Samsonite korzysta z zewnętrznych firm zarządzających odpadami, aby prawidłowo je utylizować. Każda z fabryk Samsonite określa i podejmuje własne wysiłki na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń i zużycia energii. Następnie Samsonite stosuje te rozwiązania w innych miejscach.

Natural resources

Zasoby naturalne

Zaangażowanie firmy Samsonite w ochronę środowiska można zauważyć w naszych bieżących staraniach, zmierzających do zmniejszenia ogólnego wpływu na środowisko i wykorzystania zasobów naturalnych - zarówno wewnętrznie, jak i, w niektórych przypadkach, przez osoby trzecie. Inicjatywy wewnętrzne związane z zużyciem energii, emisjami i odpadami, wykorzystują również szeroki wachlarza grup interesariuszy pracowników. Firma Samsonite koncentrowała się na redukcji wyższych, równoważnych źródeł emisji CO 2 dzięki zastosowaniu inteligentnych lub alternatywnych technologii.

recycling
recycling

Recykling

oraz korzystanie z lokalnych zasobów naturalnych
zmniejsza nasz wpływ na środowisko

Filozofia korporacyjna Samsonite zachęca do dzielenia się pomysłami w celu zmniejszenia ilości odpadów i zużycia energii w naszych własnych i eksploatowanych zakładach. Na przykład, materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym są poddawane recyklingowi (np. karton, drewniane palety, a co najważniejsze, przemiały tworzyw sztucznych, które są ponownie wykorzystywane bezpośrednio lub sprzedawane jako złom osobom trzecim i mają zostać poddane recyklingowi i wykorzystaniu w alternatywnym produkcie). Niektóre z naszych inicjatyw obejmują:

  • Wdrożenie inicjatywy "5S" (1) w Nashik w Indiach (w celu identyfikacji i usunięcia zbędnego wyposażenia i złomu) doprowadziło do zwiększenia intensywności recyklingu nieużywanego materiału i wyposażenia;
  • W fabrykach w Belgii i na Węgrzech instalowane są panele słoneczne w celu zwiększenia zasobów energii odnawialnej; i
  • W fabryce w Nashik w Indiach, odprowadzana woda i deszczówka są przetwarzane na miejscu i wykorzystywane do podlewania drzewek sadzonych w ramach inicjatywy regionalnej (zob. sekcja Społeczność poniżej)], działania te przyczyniły się do tego, że zakład Nashika kompensuje roczne zużycie energii poprzez sekwestrację węgla.

Praktyki operacyjne

operations

Praktyki operacyjne Samsonite opierają się na zobowiązaniu do prowadzenia działalności z zachowaniem uczciwości i spójności oraz przestrzeganiu obowiązującego prawa. Fakt, że kładziemy nacisk na odpowiedzialność biznesową, nie przejawia się tylko w tym, co wytwarzamy, ale także w sposobie, w jaki to wytwarzamy. Firma Samsonite stara się prowadzić działalność zgodnie z najwyższymi standardami, we wszystkich aspektach naszej działalności i dla wszystkich produktów, które sprzedajemy.

Supply Chain

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Samsonite stara się mieć pewność, że nasi globalni partnerzy w łańcuchu dostaw, przestrzegają społecznie i etycznie akceptowalnych procedur produkcyjnych. Naszym celem było poprawienie samopoczucia pracowników, co doprowadziło nas do stworzenia Karty Etycznej - naszego kodeksu postępowania dotyczącego łańcucha dostaw, przeznaczonego dla bezpośrednich i pośrednich producentów. Karta Etyczna przedstawia naszą wizję najlepszych praktyk biznesowych związanych z prawami pracowniczymi, warunkami pracy i zatrudnienia, godną pracą, systemami dostaw i ochroną pracowników. Standardy te są spójne z tymi ustanowionymi przez MOP, takimi jak zakaz zmuszania do pracy i zakaz wykorzystywania do pracy dzieci. Samsonite podejmuje kroki w celu oceny, reakcji i weryfikacji zagrożeń społecznych w obrębie łańcucha dostaw.

Community

Społeczność

Zaangażowanie społeczne jest ważną częścią naszych praktyk operacyjnych. Samsonite silnie angażuje się w życie społeczności, w których działa i w których funkcjonują jej pracownicy. Samsonite oferuje również pomoc lokalnym społecznościom, poprzez zagwarantowanie pracownikom możliwość wsparcia finansowego, poświęcenia ich czasu pracy i udzielenia darowizny w postaci towarów w ramach ich społeczności. Samsonite uznaje zaangażowanie lokalne za okazję do przyczynienia się do zdrowego i finansowego dobrobytu tych społeczności.

Odpowiedzialność za produkt

Firma Samsonite poważnie traktuje odpowiedzialność za produkt we wszystkich naszych działaniach. Poniżej przedstawiamy nasze podejście do obsługi klienta, ochrony jego danych osobowych i prywatności oraz własności intelektualnej, jakości produktów i samych produktów.

customer service

Biuro Obsługi Klienta

Polityka gwarancyjna obowiązująca produkty firmy Samsonite, informacje o serwisie i naprawach oraz obsłudze klienta, są dostępne na naszych stronach internetowych. Obsługa klienta jest zarządzana lokalnie, w każdym regionie lub kraju. Naprawy gwarancyjne prowadzone są w autoryzowanych centrach serwisowych lub przez firmy trzecie.

data protection and privacy

Ochrona danych i prywatność

Polityka firmy Samsonite jest zgodna z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

product quality

Jakość produktów

W każdej z głównych kategorii produktów znajduje się podręcznik dotyczący ich jakości. Firma Samsonite opracowała obszerny program gwarantujący jakość swoich produktów w celu zapewnienia, że sprzedawane towary spełniają lub przekraczają nasze ścisłe wymagania dotyczące wydajności (np. zużycia i trwałości). Programy określają wymagane testy, które muszą zostać przeprowadzone dla poszczególnych marek/produktów oraz wykorzystywanego przy nich sprzętu.

product testing

Testowanie produktów

Testy i inspekcje surowców, komponentów i gotowych wyrobów, przeprowadzane są w każdym zakładzie będącym własnością lub zarządzanym przez Samsonite, jak również przez firmy trzecie, w celu zachowania standardów dot. jakości wykonania.

Tumble Test Test przewracania

Handle Test Test podnoszenia

Drop Test Test upadania

Wheel Test Test kółek

Zipper Test Test zamka błyskawicznego

Locks Test Test zamków

environment
environment

SPOŁECZNOŚĆ

oraz wspieranie edukacji w Indiach

Zaangażowanie społecznościowe jest ważną częścią praktyk operacyjnych Samsonite. Przywiązujemy dużą wagę do społeczności, w których działamy i do tych w których żyją nasi pracownicy. Całe nasze zaangażowanie, inwestycje i filantropia są podejmowane i wdrażane lokalnie

Na przykład w Indiach, Samsonite zaadaptowało działkę o powierzchni 125 akrów w pobliżu naszego zakładu produkcyjnego. Na tej ziemi dochodziło do nadmiernego wypasana zwierząt i przez wiele lat cierpiała na erozję gleby. Firma zasadziła na miejscu już dziesięć tysięcy drzew, posadziła również lasek drzewek tekowych i mango na terenie fabryki, a także bezpłatne rozdała sadzonki w całym regionie, aby poprawić jakość powietrza, różnorodność biologiczną i poziom CO2.

Zespół Samsonite Korea ma obszerny program sadzenia drzew, w tym Samsonite Forest Project, miesięczny wolontariat sadzenia drzew dla pracowników w parku Nanjido w Seulu. Pracownicy są również zachęcani do przekazywania od 14 do 34 USD miesięcznie na World Vision, aby pomóc zmieniać życie dzieci i społeczności na dobre. Co więcej, Samsonite Korea nawiązał współpracę z Future Forest, koreańską organizacją pozarządową walczącą z narastającym pustynnieniem, sadząc lasy na pustyniach i tworząc młodzieżowy "zielony korpus". Firma przyczynia się do budowy wiatrochłonnego lasu o długości 16 km i szerokości 0,05 km, aby powstrzymać dalszą ekspansję pustyni Kubuqi w Mongolii Wewnętrznej w Chinach. Pracownicy przekazują miesięcznie 10 USD, a firma również część sprzedaży do Future Forest, w wysokości 170 000 USD rocznie. Ponadto każdego roku grupa pracowników Samsonite Korea uczestniczy w inicjatywach sadzenia drzewek Future Forest na pustyni Kubuqi. Od 2017 roku Tumi Korea wspiera również działania Future Forest poprzez darowiznę pieniężną.

Stale zobowiązujemy się do wspierania społeczności, w których nasi pracownicy mieszkają i pracują, umożliwiając im udzielenie wsparcia finansowego, ich czasu i darowizn rzeczowych swoim społecznościom. Spółka traktuje zaangażowanie lokalne jako szansę na przyczynienie się do zdrowia i dobrobytu finansowego tych społeczności.

report
report

Raport dotyczący środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

Poniżej znajdziesz Raport dotyczący środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego firmy Samsonite. Udowadnia on zaangażowanie Samsonite w kwestie zrównoważonego rozwoju i plany na przyszłość.

Raport 2016

pdf Download

Raport 2017

pdf Download