Environmental Social and Governance Report

RAPORT DOTYCZĄCY ŚRODOWISKA,SPOŁECZEŃSTWA I ŁADU KORPORACYJNEGO

  • Ludzie
  • Planeta
  • Produkty
  • Sprawozdania
  • W centrum zainteresowania

W ciągu swojej ponad 100-letniej historii, firma Samsonite szczyciła się obywatelską postawą firmy. Oprócz zapewnienia konsumentom wysokiej jakości produktów związanych z podróżami i stylem życia, przez ostatnie 100 lat wywarliśmy pozytywny wpływ na społeczności, w których działamy.

Ludzie

People

Nasi ludzie są naszym największym atutem. Samsonite zatrudnia i zarządza ponad 12 000 osób. Polityka naszej firmy polega na przyciągnięciu i zachowaniu największych talentów ze wszystkich regionów, zapewnieniu znaczących możliwości rozwoju, nagradzaniu i wyróżnianiu pozytywnych wyników oraz zapewnianiu bezpiecznego środowiska pracy, przy jednoczesnym promowaniu i wywieraniu pozytywnego wpływu na zdrowie i dobrobyt pracowników.

Zatrudnienie

Samsonite angażuje się w promowanie równych szans zatrudnienia i możliwości awansu. Na całym świecie Samsonite stara się być firmą, w której chcą pracować najbardziej wykwalifikowani ludzie, w której ludzie są zatrudniani i idą naprzód w zależności od swoich zasług i w której możliwości rozwoju w ramach działalności są ogólno dostępne.

Rozwój i szkolenia

Samsonite koncentruje się na rozwijaniu i wynagradzaniu zespołów, a także uznawaniu i wspieraniu wysokiej wydajności i utrzymaniu najbardziej utalentowanych pracowników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Samsonite angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu swoich pracowników w miejscu pracy. Samsonite stosuje się do ustalonych procedur w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami BHP.

Normy pracy

Kodeks Pracowniczy obejmuje zobowiązanie firmy Samsonite do przestrzegania przepisów, standardów etycznych i ogólnie pojętego zobowiązania do przestrzegania standardów pracy MOP. Zobowiązania te mają na celu ochronę naszych pracowników i zapobieganie nielegalnym warunkom pracy, w tym także poważnym naruszeniom, takim jak wykorzystywanie dzieci do pracy czy handel ludźmi.

Planet

Planeta

planet
Emissions

Emisje zanieczyszczeń

Firma Samsonite przestrzega odpowiednich przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, zrzutów zanieczyszczeń do wody i gruntów oraz wytwarzania odpadów niebezpiecznych i pozostałych. Staramy się redukować emisje i ograniczać lub przetwarzać odpady. W każdym z naszych zakładów produkcyjnych śledzimy i monitorujemy procesy zużycia energii oraz emisje, zrzuty i odpady. Monitorujemy także zużycie energii w centrach dystrybucyjnych, w regionalnych biurach i sklepach detalicznych.

Use of resources

Wykorzystanie zasobów

Firma Samsonite zamierza wdrożyć inicjatywy dotyczące zużycia energii i efektywności energetycznej. Proces produkcyjny w naszych trzech zakładach wykorzystuje system wodociągowy z zamkniętym obiegiem, zapewniający względnie niskie zużycie wody w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu. Również lokalne służby wymagają regularnego raportowania ws. odpadów. Z założenia, procesy produkcyjne stosowane w naszych zakładach skutkują produkcją minimalnych ilości niebezpiecznych odpadów. Firma Samsonite korzysta z zewnętrznych firm zarządzających odpadami, aby prawidłowo je utylizować. Każda z fabryk Samsonite określa i podejmuje własne wysiłki na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń i zużycia energii. Następnie Samsonite stosuje te rozwiązania w innych miejscach.

Natural resources

Zasoby naturalne

Zaangażowanie firmy Samsonite w ochronę środowiska można zauważyć w naszych bieżących staraniach, zmierzających do zmniejszenia ogólnego wpływu na środowisko i wykorzystania zasobów naturalnych - zarówno wewnętrznie, jak i, w niektórych przypadkach, przez osoby trzecie. Inicjatywy wewnętrzne związane z zużyciem energii, emisjami i odpadami, wykorzystują również szeroki wachlarza grup interesariuszy pracowników. Firma Samsonite koncentrowała się na redukcji wyższych, równoważnych źródeł emisji CO 2 dzięki zastosowaniu inteligentnych lub alternatywnych technologii.

Praktyki operacyjne

operations

Praktyki operacyjne Samsonite opierają się na zobowiązaniu do prowadzenia działalności z zachowaniem uczciwości i spójności oraz przestrzeganiu obowiązującego prawa. Fakt, że kładziemy nacisk na odpowiedzialność biznesową, nie przejawia się tylko w tym, co wytwarzamy, ale także w sposobie, w jaki to wytwarzamy. Firma Samsonite stara się stosować najwyższe standardy we wszystkich swoich działaniach oraz we wszystkich sprzedawanych produktach.

Supply Chain

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Samsonite stara się mieć pewność, że nasi globalni partnerzy w łańcuchu dostaw, przestrzegają społecznie i etycznie akceptowalnych procedur produkcyjnych. Naszym celem było poprawienie samopoczucia pracowników, co doprowadziło nas do stworzenia Karty Etycznej - naszego kodeksu postępowania dotyczącego łańcucha dostaw, przeznaczonego dla bezpośrednich i pośrednich producentów. Karta Etyczna przedstawia naszą wizję najlepszych praktyk biznesowych związanych z prawami pracowniczymi, warunkami pracy i zatrudnienia, godną pracą, systemami dostaw i ochroną pracowników. Standardy te są spójne z tymi ustanowionymi przez MOP, takimi jak zakaz zmuszania do pracy i zakaz wykorzystywania do pracy dzieci. Samsonite podejmuje kroki w celu oceny, reakcji i weryfikacji zagrożeń społecznych w obrębie łańcucha dostaw.

Community

Społeczność

Zaangażowanie społeczne jest ważną częścią naszych praktyk operacyjnych. Samsonite silnie angażuje się w życie społeczności, w których działa i w których funkcjonują jej pracownicy. Samsonite oferuje również pomoc lokalnym społecznościom, poprzez zagwarantowanie pracownikom możliwość wsparcia finansowego, poświęcenia ich czasu pracy i udzielenia darowizny w postaci towarów w ramach ich społeczności. Samsonite uznaje zaangażowanie lokalne za okazję do przyczynienia się do zdrowego i finansowego dobrobytu tych społeczności.

Odpowiedzialność za produkt

Firma Samsonite poważnie traktuje odpowiedzialność za produkt we wszystkich swoich działaniach. Poniżej przedstawiamy szczegółowe podejście do obsługi klienta, ochrony jego danych osobowych i prywatności oraz własności intelektualnej, jakości produktów i samych produktów.

customer service

Biuro Obsługi Klienta

Polityka gwarancyjna obowiązująca produkty firmy Samsonite, informacje o serwisie i naprawach oraz obsłudze klienta, są dostępne na naszych stronach internetowych. Obsługa klienta jest zarządzana lokalnie, w każdym regionie lub kraju. Naprawy gwarancyjne prowadzone są w autoryzowanych centrach serwisowych lub przez firmy trzecie.

data protection and privacy

Ochrona danych i prywatność

Polityka firmy Samsonite jest zgodna z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

product quality

Jakość produktów

W każdej z głównych kategorii produktów znajduje się podręcznik dotyczący ich jakości. Firma Samsonite opracowała obszerny program gwarantujący jakość swoich produktów w celu zapewnienia, że sprzedawane towary spełniają lub przekraczają nasze ścisłe wymagania dotyczące wydajności (np. zużycia i trwałości). Programy określają wymagane testy, które muszą zostać przeprowadzone dla poszczególnych marek/produktów oraz wykorzystywanego przy nich sprzętu.

product testing

Testowanie produktów

Testy i inspekcje surowców, komponentów i gotowych wyrobów, przeprowadzane są w każdym zakładzie będącym własnością lub zarządzanym przez Samsonite, jak również przez firmy trzecie, w celu zachowania standardów dot. jakości wykonania.

Tumble Test Test przewracania

Handle Test Test podnoszenia

Drop Test Test upadania

Wheel Test Test kółek

Zipper Test Test zamka błyskawicznego

Locks Test Test zamków

report
report

Raport dotyczący środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

Poniżej znajdziesz Raport dotyczący środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego firmy Samsonite. Udowadnia on zaangażowanie Samsonite w kwestie zrównoważonego rozwoju i plany na przyszłość.

Raport 2016

pdf Download
recycling
recycling

Recykling

oraz korzystanie z lokalnych zasobów naturalnych
zmniejsza nasz wpływ na środowisko

Filozofia firmy Samsonite zachęca do dzielenia się pomysłami w celu ograniczenia zużycia odpadów i energii w różnych zakładach. Na przykład, materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym są poddawane recyklingowi (np. karton, drewniane palety, a co najważniejsze, przemiały tworzyw sztucznych, które są ponownie wykorzystywane bezpośrednio lub sprzedawane jako złom osobom trzecim i mają zostać poddane recyklingowi i wykorzystaniu w alternatywnym produkcie). Niektóre z naszych inicjatyw obejmują:

  • Wdrożenie inicjatywy "5S" (1) w Nashik w Indiach (w celu identyfikacji i usunięcia zbędnego wyposażenia i złomu) doprowadziło do zwiększenia intensywności recyklingu nieużywanego materiału i wyposażenia;
  • W fabrykach w Belgii i na Węgrzech instalowane są panele słoneczne w celu zwiększenia zasobów energii odnawialnej; i
  • W fabryce w Nashik w Indiach, odprowadzana woda i deszczówka są przetwarzane na miejscu i wykorzystywane do podlewania drzewek sadzonych w ramach inicjatywy regionalnej (zob. sekcja dot. ochrony środowiska poniżej)], działania te przyczyniły się do tego, że zakład Nashika kompensuje roczne zużycie energii poprzez sekwestrację węgla.
environment
environment

Ochrona środowiska

oraz wspieranie edukacji w Indiach

Kierownictwo i pracownicy Samsonite przyczyniają się do zmian w mieście Nashik w Indiach, dzięki znacznym inwestycjom w lokalne szkoły podstawowe i środowisko, we współpracy z lokalnymi fundatorami i liderami społeczności. Kluczowi pracownicy firmy działają na forum fundacji i biorą udział we wszystkich decyzjach dot. inicjatywy.

„Wewnątrz wygląda jak szpital. Na zewnątrz wygląda jak ogród"- to często powtarzane motto wieloletniego kierownika zakładu Samsonite w Nashik, Yashwanta Singh. Zakład inwestuje w gminę poprzez szklarnię, w której rosną drzewa. Szklarnia sąsiaduje z nowoczesną placówką, która produkuje materiały do walizek Samsonite do sprzedaży krajowej i eksportu. Szczególnie szybko rosnące krzewy i drzewa zasadza się na ziemiach będących własnością Samsonite, tworząc przestrzeń zieloną, która zapobiega erozji gleb i zanieczyszczeniu przez gazy cieplarniane. Ale na tym praca się nie kończy. Ponieważ na wielu obszarach wokół Nashik zabrakło traw dla zwierząt, firma Samsonite wkroczyła z pomocą. Posadzono tysiące drzew, a wokół nich umieszczono stróżów, którzy chronią je przed bydłem.

W odniesieniu do szkół, pracownicy Samsonite współpracują z liderami społeczności przy wyborze najbardziej potrzebujących wiosek. Często wioski te są odizolowane od miasta Nashik i jego zasobów. Modernizacja budynków szkolnych, toalet i placów zabaw jest priorytetem, przy wsparciu i udziale potrzebujących społeczności.

Powodem koncentracji na środowisku i edukacji, jest głęboka wiedza dotycząca rejonu i zaangażowanie Kierownictwa firmy w dialog z przywódcami społeczności. Edukacja w szkole podstawowej jest postrzegana jako klucz do lepszej przyszłości dla dziewcząt. Natomiast zalesianie terenów jest kluczowe dla lepszych warunków środowiska. Jakie rezultaty osiągnięto? Tysiące studentów, nauczycieli i dyrektorów w 120 wioskach skorzystało z tych programów. „Nie możemy zmienić wszystkiego, ale możemy podjąć się zmiany małych rzeczy”, mówi Milind Vaidya, wieloletni kierownik zakładu w Nashik.